تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - اعمال بندگان
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿اعمال بندگان

 

شنبه 24 دی 1384

خطبه۱۹۱

۱.گردآوری همه ی مخلوقات در قیامت

۲.خدا اعمال مخلوقاترا به خود آنها باز می گرداند.

۳.انسان هر آنچه انجام داده است همان را از خدا تحویل می گیرد.

۴.سوال از نعمتها

۵.متقیان کم هستند

۶.آنان که بار تقوادر دنیا به دوش میکشند کم اند.