تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - وصف بهشت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿وصف بهشت

 

شنبه 1 بهمن 1384

خطب ۸۵ُ/۸۶

۱.در بهشت درجاتی از یکدیگر بهتر و جایگاههای گوناگون وجود دارد.

۲.در بهشت نعمت هایش بی نهایت است.

۳.ساکنان بهشت جاوید و هرگز پیر و فرسوده نمیشوند.

۴. ساکنان بهشت هرگز گرفتار شدائد و سختی ها نخواهند شد.