تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - نشانه های قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿ نشانه های قیامت

 

شنبه 15 بهمن 1384

۱. لرزیدن سخت زمین.

۲.محقق گشتن حوادث قیامت.

۳.رسیدن به سزای اعمال.

۴.ملحق شدن به معبودی که عبادتش می کرد.

۵.اهل هر اطاعتی به متاع خود نایل آید.

۶.دقت عدالت خداوندی.

۷.بی اعتباری بهانه ها.

۸.عدم پذیرش عذرهای غیر موجه.