تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - عرصه ی قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿عرصه ی قیامت

 

شنبه 20 اسفند 1384

خطبه ی:۱۵۴

۱.با مرگ دنیای انسان به پایان می رسد .

۲.انسان به وسیله ی دنیا به آخرت دست می یابد .

۳.رسیدن خلق خدا به قیامت توقفگاهی ندارد.

۴.بی درنگ و شتابان قیامت خدا میرسد.

۵.افراد در میدان قیامت حاضر می شوند و به سرنوشت خود می رسند.