تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - موضوع: در راه قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿موضوع: در راه قیامت

 

شنبه 20 اسفند 1384

خطبه ۱۵۶

۱- امروز می رود و فردا به دنبال آن است

۲- هر فردی به منزل تنهایی خود (قبر ) رسیده است

۳- خانه  ای تنها  منزلی وحشتناک غربت و تنهایی

۴- گویی صیحه آسمانی شما را فرا میگیرد

۵- برای جدایی اعمال نیک و بد در مقابل عدل الهی حاضر شده اید.

۶- توسل به باطل و چنگ زدن به عذر نادرست از میان رفته است

۷- حقیقت برایتان ثابت و کارها به مرکز اصلی خود فرود آمده است.

نگاه تو مرا به خواب می برد