تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - دل بستن به دنیا
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿دل بستن به دنیا

 

شنبه 19 فروردین 1385

خطبه ی۱۴۲

۱. دنیا را برگزیدند و آخرت را به تاخیر انداختند.

۲. انسان ها آب صاف و زلال آخرت را فرو گذاشتند و آب متعفن و گندیده ی دنیا را نو شیدند.

۳. انسان ها در دنیا به کار های زشت خو گرفتند و با آن همراه گردیدند و انس و الفت گرفتند.

۴. تا آنجا که با این حال به یری و ایان زندگی رسید.

۵. این امور زشت جزءطبیعت انسان قرار گرفتند.