تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - تهیه ی مقدمات خداوند
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿تهیه ی مقدمات خداوند

 

شنبه 19 فروردین 1385

نامه ی ۲۱

۱.ای زیاد از اسراف بپزهیز و میانه روی را برگزین از امروز به فکر فردا باش.

۲.و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار.

۳.زیادی را بزای روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست.