تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - خوشحالی و اندوه حقیقی
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿خوشحالی و اندوه حقیقی

 

شنبه 19 فروردین 1385

نامه ی۲۲

۱.خوشحالی انسان باید درباره ی چیزی باشد که در آخرت به آن دست می یابد.

۲.و باید ناراحت باشد از آنچه در آخرت از دست میدهد .

۳.آنچه از دنیا به دست آوردی به آ ن خوشحالی نکن.

۴.آنچه در دنیا از دست دادی ناراحت نباش.

۵.ای انسان باید کوشش و فکر تو برای بعد از مرگ و آخرت باشد.