تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - اوصاف دنیا و آخرت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿اوصاف دنیا و آخرت

 

شنبه 19 فروردین 1385

نامه ی۲۷

۱.پرهیز کاران هم از نعمت های دنیا و آخرت بهره مند می شوند.

۲.بعضی از انسانها با دنیا داران شریک شدند ،و در آخرت پرهیزکاران شریک  نشدند .

۳.پرهیز کاران از دنیا استفاده کرده و برای آخرت توشه ای می فرستند.

۴.پرهیز کاران از نعمتهای دنیا به نحو احسن استفاده کرد.

۵.آنان در یقین بودند که فردا در آخرت خود در جوار رحمت الهی خواهند زیست.