تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - آسودگی دنیا و رنج آخرت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿آسودگی دنیا و رنج آخرت

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385

نامه ۵۹:

۱- دنیا محل گرفتاری و رنج است.

۲- انسان در دنیا هرگز آسودگی خاطر ندارد.

۳- آسودگی دنیا موجب اندوه و افسوس قیامت است.

۴- هیچ چیز در هیچ وقت انسان را از حق بی نیاز نمی سازد.