تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - آسودگی دنیا و افسوس آخرت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿آسودگی دنیا و افسوس آخرت

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385

نامه ی ۶۰

۱.ای انسانها بمانید که دنیا جای گرفتاری و رنج است.

۲.و دارنده ی آن کسی است که هیچ لحظه ای در آن آسودگی ندارد.

۳.آسودگی دنیا موجب افسوس و اندوه در روز فیامت است.

۴.دنیا در هیچ چیز وهیچ وقت تو را از حق بی نیاز نمی سازد.