تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - دوری از دنیا
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿دوری از دنیا

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385

نامه ی۶۸

۱.دنیا چون مار است چون لمس شود نرم و زهر آن کشنده است.

۲.از هر چه انسان را دز دنیا خوش بیاید باید روی گردانید زیرا هنگام رحلت آنچه از دنیا بریم اندک است.

۳.اندوه دنیا را رها کنیم زیرا زیرا از آنها جدا می شویم.

۴.هنگامی که انس انسان به دنیا بیشتر شد پرهیز از دنیا نیز بیشتر  شود.