تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - حکمت۸۹
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿حکمت۸۹

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385

هر آنگاه کسی که در اصطلاح امر آخرت خود کوشش کندخداوند امر دنیا ی او را اصلاح می کند و آن کسی که خود خویشتن را پند دهد از سوی خداوند محافظی برای او گمارده می شود.

حکمت ۱۰۴

دنیا و آخرت دو دشمنی هستند که با یکدیگر تفاوت دارند و به سوی دو راه مختلف می روند بنا بر این هر کسی دنیا را دوست بدارد و دوستی آن را بر گزیند چنین انسانی آخرت را دشمن دانسته و دشمنی با آن را برگزیده است .

دنیا و آخرت به منزله ی مشرق و مغرب اند هر انسانی که میان آن دو گام بر دارد هر زمانی آن انسان به یک طرف نزدیک و از طرفی دیگر دور میشدو دتیا و آخرت همانند دو زنی هستند که به یک شوهر تعلق دارند