تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - اوصاف قیامت در نهچ البلاغه(۱)
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿اوصاف قیامت در نهچ البلاغه(۱)

 

شنبه 26 آذر 1384

خطبه ۱۰۲

وصف قیامت

۱.حشر همهء انسانها(گذشته و آینده)

۲.حساب رسی دقیق است.

۳.هدف از قیامت پاداش اعمال می باشد.

۴.محشورین متواضع هستند.

۵.عرق ریزان هستند.

۶.زمین لرزان است.

۷.عدم آرامش انسان

خطبه۳۲

عنوان:وصف قیامت در جامعه مسخ شده

۱.یاد قیامت چشم هایشان را بر همه چیز فرو بسته.

۲.و ترس از رستاخیز اشک هایشان را جاری ساخته است.

۳.برخی از آنها تنها زندگی می کنند.

۴.و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده

۵.بعضی از افراد سکوت اختیار می کنند.

۶بعضی مردم را به سوی خدا دعوت می کنند.

۷.و بعضی دیگر گریان ودردناک هستند.

۸.بعضی دیگر گویی در دریای نمک فرو رفته اند.

۹.قلب هایشان مجروح است.

۱۰.از بس سرکوب شده اند ناتوان اند.