تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - ۱۶۷
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿۱۶۷

 

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385

امر(یعنی مرگ و رفتن به سوی آخرت) نزدیک و مدت همراه بودن (با دنیا)اندک است.