تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - ۲۲۰
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿۲۲۰

 

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385
ستم نسبت به بندگان خدا توشه ی بدی است برای آخرت.