تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - قیامت در نهج البلاغه
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿قیامت در نهج البلاغه

 

شنبه 3 دی 1384

خطبه۱۱۴

۱.ای بندگان خدا شما را به تقوا سفارش می کنم.

۲.که توشه ی سفر قیامت است.

۳.تقوا پناهگاهی که ایمن می گرداند.

۴.بهترین شنونده آن را فرا می گیرد.

۵.بهترین گوینده آن را به گوش مردم می خواند .

۶.پس شنونده خود را رستگار گرداند.

۷.و خواننده دعوت خود را به خوبی شنوا اند.

۸.تقوای الهی دوستان خدا را از انجام محرمات باز می دارد.

۹.تقوا قلب ها را پر از ترس خدا می سازد.

خطبه ی ۱۸۳

عنوان :یادقیامت و عذاب الهی

جان عالم به فدای تو علی

۱.آدمیان مسافرند.

۲.دنیا خانه ی اصلی انسان نیست.

۳.فرمان انسان به جمع آوری زاد و توشه.

۴.انسان تحمل طا قت آتش دوزخ را ندارد.۵.پس بهتر است انسان به رحم کند.

۶.شما متحمل مصیبت های دنیا شدید.

۷.سختی های دنیا را نمی توان تحمل کرد سختی ها آخرت

۸.شعله های آتش جهنم غلتان است.

۹.آتش از هر طرفبر در های جهنم شعله ور می شود.

۱۰.دوران سالخوردگی دوران نا توانی است.

۱۱.عذاب الهی چون طوق آتش برگردن انسان آویخته می شود.

خطبه ی ۱۸۸

عنوان : غفلت از مرگ

۱.به یاد مرگ باشیدو غفلت از آن را کم کنید.

۲.شما چگونه غفلت می ورزید از چیزیکه هرگز از شما غافل نیست.

۳.به کسی طمع بسته اید که مهلتی به شما نخواهد داد.

۴.مرگ گذشتگان عبرتی است.

۵.اختیاری در مرگ نیست.

۶.مرگ فراموش یاد انسان هاست.

۷.دنیا دار فانی است و جهان آخرت دار قرار است.

۸.مرگ قدرت دوری از اعمال بد و انجام اعمال نیک از انسان سلب می شود.

۹.دنیا دار غرور است.

۱۰.تکیه بر دنیا جایز نیست.

خطبه ی ۱۵۷

عنوان : اوصاف روز قیامت

۱.اهل دنیا چون کاروانی هستند.

۲.زمان توقف و حرکت برای انسان ها معلوم نیست.

۳.اصالت با آخرت است نه مال دنیا .

۴.حسابرسی دنیا بر گردن انسان می ماند .

۵.روز قیامت روز حساب رسی است.

۶.روز قیامت روز تشویش و اضطراب است.

۷.از هول قیامت گودکان پیر می شوند.

۸.یکی از شاهدان روز قیامت اعضای بدن شماست.

۹.چشم انسان ها دیده بان اعمال اوست.

۱۰.اعضا حافظان راستگویی اعمال ما هستند.

۱۱.حساب زسی دقیق است.

خطبه ی ۲۰۳

عنوان :آخرت گرایی

۱.دنیا سرای گذر ا و اخرت خانه ی جاویدان است.

۲.توشه ی آخرت از دنیا اماده میشود.

۳.در این دنیا نافرمانیخدا را نکنید.

۴.یاد مرگ بودن دل را ز گناه پاک کردن .

۵.دنیا محل آزمایش است و انسان متعلق به این دنیا نیست.

۶.ان چه پیش می فرستیم اهمیت دارد.

۷.عملی ثروت انسان است و آن را یشاپیش برای خدا بفرستید.