تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - ۴۳۵
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿۴۳۵

 

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385

هر کس دنیا را بجوید مرگ او را می جوید تا آن زمان که وی را ازدنیا بیرون ببرد و هر که آخرت را بجوید دنیا به سراغ او می آید تا آن هنگامکه وی روزی خود را به طور کامل از آن دریافت دارد

حکمت ۴۶۵

دنیا برای غیر خود (یعنی آخرت)آفریده شده و برای خود آن آفریدهنشده است (دنیا برای این است که در آن توشه ای برای آخرت آماده شود.نه برای لذت بردن و خوش گذرانی)

حکمت ۳۷۶

همانا خدایی که او را از هر عیبی پاک و منزه می داند پاداش آخرت در برابر اطاعت از خود قرار داده و کیفر آخرت را در مقابل معصیت خود مقرر فرمود (و این امر لطفی است از سوی او )برای باز داشتن بندگان خود از دشمنی خویش نسبت به آنها و برای راندن آنان به بهشت خود.