تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - ۶
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿۶

 

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385

ایوان نجف عجب صفایی دارد    حیدر بنگر چه بارگاهی دارد