تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - نامه ۳۱
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿نامه ۳۱

 

چهارشنبه 3 خرداد 1385
گاه می شود که بینا به خطا می رود و نابینا به مقصد می رسد [17] شر و بدی را تاخیر افکن زیرا هر وقت بخواهی می توانی انجام دهی بریدن از جاهل معادل پیوند با عاقل و هوشیار است [1] کسیکه از مکر زمان ایمن بماند زمان به او خیانت خواهد کرد و کسیکه آن را بزرگ بشمارد او را خوار خواهد ساخت