تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - آمادگی سفرآخرت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿آمادگی سفرآخرت

 

شنبه 24 دی 1384

خطبه ۲۰۴

۱- وابسته به دنیا نباشید

۲- با اعمال نیکو به سوی آخرت بروید

۳- درآن دنیا منزلگاههای ترسناکی وجود دارد که باید به آنجا بروید.

۴- آگاه باشید که مرگ چنگالهایش را در شما فرو برده  است.

۵- کارهای دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده است

۶- پیوندهای خودرا با دنیا قطع کنید

۷- باکارهای نیک در دنیا باعث رستگاری در آخرت شوید.